https://sistema.mnactec.cat

Declaració d’accessibilitat

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web Sistema Territorial del MNACTEC de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).
La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web sistema.mnactec.cat

 

Situació de compliment

 

Aquest lloc web encara no és conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre. A continuació s’indiquen els aspectes no conformes.

 

Contingut no accessible

 

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 

Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

 

 • Contingut no textual: hi ha contingut no textual que no conté una alternativa textual breu.
 • Només àudio i vídeo: hi ha un vídeo que no inclou una transcripció com a alternativa textual del seu contingut.
 • Subtítols: els subtítols no inclouen informació auditiva rellevant per a la seva comprensió.
 • Informació i relacions: manca de jerarquia als elements d’encapçalament d’alguns textos.
 • Ús del color: hi ha enllaços i altres textos que només es diferencien del text que els envolta mitjançant el color.
 • Teclat: totes les funcionalitats de la pàgina no són operables a través de teclat.
 • Blocs: hi ha blocs de contingut repetit en múltiples pàgines que no es poden saltar amb productes de suport com el teclat.
 • Titulació de pàgines: els títols descriptius de les pàgines no aporten la informació necessària a l’usuari perquè identifiqui quin és el contingut ràpidament.
 • Propòsit dels enllaços: hi ha enllaços que no identifiquen la seva funció quan s’utilitza un lector de pantalla.
 • Etiqueta als noms: hi ha camps del formulari i botons que no tenen nom accessible a la seva etiqueta.
 • Recepció d’entrades: hi ha elements d’interacció amb l’usuari que fan abandonar la pàgina sense avisar prèviament.
 • Etiquetes o instruccions: hi ha etiquetes descriptives dels camps del formulari de contacte que desapareixen.
 • Processament: hi ha errors de sintaxi al codi de la pàgina.
 • Orientació: hi ha zones del web que no s’adapten bé al format responsive.
 • Contrast: poc contrast del color d’alguns textos i botons.
 • Canvi de mida del text: si s’augmenta la mida de la pàgina hi ha parts de text que perden llegibilitat.
 • Reflow: hi ha contingut que perd informació o funcionalitat en dimensions en àrees de visualització reduïdes.
 • Espaiat en el text: hi ha continguts textuals que perden contingut o funcionalitat quan s’ajusta l’espaiat del text.
 • Suggeriments davant errors: suggeriments de correcció poc amigables o descriptius.
 • Missatges d’estat: manca de missatges d’estat que poden ser identificats per software.

 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

 

La present declaració va ser preparada l’11 de desembre de 2020.

 

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria d’accessibilitat portada a terme per l’empresa Basetis –Base Technology & Information Services.

 

Darrera revisió de la declaració: 21 de desembre de 2020.

 

Observacions i dades de contacte

 

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través de la següent bústia de contacte.

 

Per exemple: informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web, transmetre altres dificultats d’accés al contingut o formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

 

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

 

Sol·licitud d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

 

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

 

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

 

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació per conèixer i oposar-te als motius de la desestimació, instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada i exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

 

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

 

El compromís del MNACTEC per l’accessibilitat

 

El web del MNACTEC sistema.mnactec.cat s’ha construït amb l’ànim de facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

 

Per això, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat del web WCAG 2.1.

 

El compromís de la Generalitat de Catalunya és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

 

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d’agost de 2018), de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

 

La norma EN 301 549 v2.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost de 2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

 

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això en l’àmbit estatal s’ha desenvolupat un real decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.