El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web Sistema Territorial del MNACTEC de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web sistema.mnactec.cat

Situació de compliment

Aquest lloc web encara no és conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre. A continuació s’indiquen els aspectes no conformes.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

  • Etiquetes d’atribut: manca d’etiquetes d’atribut botó.  
  • Nom, funció i valor: manca d’etiquetes als elements de la interfície d’usuari com botons o enllaços perquè els productes de suport puguin reconèixer-ne el nom, la funció i el valor.
  • Text alternatiu a les imatges: hi ha imatges sense descripció alternativa.
  • Atribut d’elements decoratius: hi ha elements decoratius en format d’imatge que no tenen inclòs el seu atribut.
  • Rol i atribut als punts de referència: alguns punts de referència com el contingut principal o el peu de pàgina no estan construïts amb el seu element HTML5 corresponent o no inclouen el seu rol o atribut a la descripció.
  • Font: hi ha algun element textual amb una mida de font inferior al mínim (11 px).
  • Contrast de color: no tots els elements textuals tenen la ràtio de contrast de color 4,5:1 respecte el fons. 

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: 

El web pot contenir arxius ofimàtics en PDF o altres formats que no compleixin en la totalitat els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 8 de març de 2023.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria d’accessibilitat portada a terme per l’empresa Basetis –Base Technology & Information Services.

Darrera revisió de la declaració: 8 de març de 2023

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple: informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web, transmetre altres dificultats d’accés al contingut o formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licitud d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació per conèixer i oposar-te als motius de la desestimació, instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada i exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

El compromís del MNACTEC per l’accessibilitat

El web del MNACTEC sistema.mnactec.cat s’ha construït amb l’ànim de facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís de la Generalitat de Catalunya és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d’agost de 2018), de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost de 2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això en l’àmbit estatal s’ha desenvolupat un real decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.