Privacy Policy

Aquest web és gestionat pel Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), amb domicili a Terrassa, Rambla d’Ègara, 08221 Barcelona, proveïda de NIF Q-0801970-E i amb correu electrònic info.mnactec@gencat.cat.

El web posa a disposició dels navegants diverses formes de contacte i conté formularis de sol·licitud de serveis, de subscripció a butlletins de notícies o de contacte on es sol·liciten dades de caràcter personal per tal de, segons el formulari o forma de contacte de que es tracti, atendre les seves sol·licituds, informar-los d’activitats, serveis o productes, permetre la participació en les activitats organitzades pel Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, prestar-los els serveis oferts en cada moment, permetre l’accés a processos de selecció de personal, concertació de col·laboradors o actuacions de mecenatge i patrocini.

S’informa que les dades facilitades seran tractades d’acord amb la normativa vigent, amb la màxima confidencialitat i que seran incorporades a fitxers titularitat del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya amb les finalitats citades anteriorment.

Vostè es compromet a facilitar dades veraces, completes i actualitzades. En cas que ens faciliti dades d’una tercera persona vostè s’obliga a informar-la prèviament d’aquesta política de privacitat i obtenir el seu consentiment al tractament de les dades en els termes aquí previstos.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la Llei, mitjançant escrit dirigit a l’adreça de correu electrònic info.mnactec@gencat.cat o bé per correu postal al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Rambla d’Egara 270, 08221 Terrassa.

Així mateix vostè pot incorporar-se a les diverses xarxes socials on el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya o algun equipament en concret gestionat per aquest té presència. En aquest cas vostè consent el tractament de les dades que figurin en el seu perfil i accepta tant aquesta política de privacitat com la pròpia de la xarxa social que es tracti, així com permet expressament que el funcionament de la xarxa social en qüestió publiqui notícies i informacions al seu perfil o bé que la seva alta a la xarxa sigui visible pels restants usuaris. En aquests casos el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la seva pertinença a la xarxa social triada, informar de les activitats, serveis o productes oferts en cada cas i participar en les restants activitats o funcionalitats de les que la xarxa disposi. En relació a les xarxes socials vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes abans esmentats sempre en relació a les dades tractades pel Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya podent ser necessari l’exercici dels citats drets directament davant la xarxa social utilitzada en relació a les dades que aquesta darrera tracti.

Així mateix aquest lloc web informa, directament o mitjançant la incorporació d’enllaços, d’activitats i serveis prestats per terceres persones alienes al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya les quals tenen les seves pròpies polítiques de privacitat. En aquests casos el nostre web es limita a indicar les dades de contacte del tercer no recollint el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya cap dada personal i no assumint cap responsabilitat en relació a les dades que vostè faciliti a aquestes terceres persones. El navegant és responsable de verificar qui és el titular del fitxer de dades en cada cas i de llegir atentament la seva política de privacitat.

Finalment, alguns serveis oferts pel Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) poden estar gestionats per tercers amb qui l’usuari establirà una relació directa i independent de la que pugui tenir amb el MNACTEC. En aquests casos, el MNACTEC cedirà a aquest tercer, el qual queda identificat adequadament en el lloc web, les dades facilitades amb l’única finalitat que el tercer atengui la seva sol·licitud i li presti, en el seu cas, el servei sol·licitat. El navegant es responsable de verificar qui serà el cessionari de les dades i de llegir la seva respectiva política de privacitat, autoritzant la cessió pel simple fet de facilitar les dades.

El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, aquesta política de privacitat per tal d’adequar-la a novetats legislatives, a l’activitat de l’entitat o al funcionament del web. El navegant es responsable de verificar en cada moment la política de privacitat vigent